Wat is Yojana
Transparantie en betrouwbaarheid
Partners
Bestuur
Jaarverslag
Steunpilaren
Adviseurs
ANBI
 
 
Yojana op facebook
Zij staan achter Yojana
Een aantal organisaties zoals NCDO, Impulsis, Wilde Ganzen, Plan Nederland, NEMO en Cordaid steunen Yojana. Lees meer >>


AZ-voetballer
Ron Vlaar is ambassadeur van Yojana Projecthulp

Lees meer over zijn motivatie om ambassadeur te worden van onze stichting.

Yojana is erkend als ANBI

Transparantie en betrouwbaarheid

Terecht vragen donateurs grote openheid van organisaties zoals Yojana. Daarom geven we veel informatie in ons jaarverslag. Niet alleen cijfers, maar ook inhoudelijke informatie over wie we zijn en hoe we werken.

Erkend als ANBI
Yojana is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling.) Dat betekent dat uw giften aan Yojana voor uw aangifte erkend worden als aftrekbare giften (mits en voorzover het totaal bedrag aan ANBI giften boven een bepaald drempelbedrag komt). Yojana hoeft als ANBI ook geen schenkingsrecht te betalen over de ontvangen giften. Lees meer >

Klachtenprocedure
De secretaris registreert eventuele klachten. Voorzitter en secretaris behandelen de klacht. Tenzij de klacht over één van hen zelf gaat. Dan vindt behandeling plaats door twee bestuursleden welke worden aangewezen door de bestuursleden met uitzondering van degene over wie de klacht gaat. De behandelaars van de klacht maken melding van de klacht en de manier van afdoen in de eerst mogelijke bestuursvergadering. In de notulen worden melding en wijze van afdoening vastgelegd. Klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze mondeling naar voren te brengen op een tijdstip dat in onderling overleg wordt vastgesteld. Klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd bericht over de behandeling en wijze van afdoening van de klacht.

Giftenbeleid
Yojana is voor het uitvoeren van haar taken afhankelijk van giften en andere bijdragen. Die zijn dan ook meer dan welkom. Wij zijn graag bereid om met donoren te overleggen over de besteding van giften en bijdragen. Giften of andere bijdragen kunnen niet worden geaccepteerd als:
1. Het bestuur van Yojana vermoedt dat de gift of bijdrage op welke wijze dan ook in verband gebracht kan worden met criminele activiteiten.
2. Als een tegenprestatie wordt gevraagd waarvan het bestuur oordeelt dat deze in strijd is met de belangen van Yojana en
3. Als de gever een besteding eist die het bestuur van Yojana niet in het belang van de organisatie of haar projectpartners acht.